System monitorowania RWTW-SK

System monitorowania RWTW_SK pozwala na ciągły, zdalny dostęp do wielkości mierzonych. Obejmuje zarówno dane bieżące, jak i informacje historyczne. Umożliwia łatwe objęcie kontrolą wszystkich punktów podlegających opomiarowaniu. Wyposażony jest w możliwość sygnalizacji przekroczeń wartości dopuszczalnych. Pozwala na analizę jakościową i ilościową przebiegu zdarzeń w czasie. RWT umożliwia tworzenie automatycznych wydruków raportowych z dowolnie wybraną częstotliwością. System współpracuje z urządzeniami pomiarowymi w układzie rozproszonym z komunikacją poprzez sieć RS485 ModBus. Mogą to być zarówno sterowniki pomiarowe PCDS10, PCDS20, PCDS40, jak i urządzenia innych producentów.
Swobodne, zdalne programowanie i konfiguracja sterowników pozwala na pełną kontrolę systemu ze stanowiska operatorskiego.

PRZEZNACZENIE karta
 • Zdalna akwizycja danych
 • Wielomiejscowe pomiary wielkości fizycznych
 • Systemy nadzoru i zabezpieczeń
 • Systemy kontroli jakości
 • Rejestracja i raportowanie danych pomiarowych

SYSTEM ROZPROSZONY

Komputer nadrzędny oraz sterowniki obiektowe połączone są siecią komunikacyjną w standardzie rs485. Parametry standardu zapewniają możliwość budowy odcinka sieci podstawowej obsługującej do 32 węzłów (urządzeń), o łącznej długości linii transmisyjnych do 1200 m. Poprzez łączenie odcinków możliwa jest również budowa bardziej rozległych sieci (256 węzłów max).

System umożliwia przekazywanie danych w sieciach lokalnych i rozległych.
Dostęp do danych w sieci LAN pozwala na bieżącą kontrolę procesu technologicznego przez osoby z nadzoru technicznego i menedżerów.
Połączenie zdalne przez sieci MAN i WAN umożliwia kontrolę procesu w oddziałach terenowych. Jest to szczególnie wygodne w przypadku, gdy w filii nie ma całodobowej obsługi.

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie systemu realizuje następujące funkcje podstawowe:

 • Wizualizacja procesu.
 • Archiwizowanie danych.
 • Alarmowanie.
 • Raportowanie.
 • Monitorowanie zdarzeń.

Program umożliwia przeglądanie i analizę danych archiwalnych w formie tabel i wykresów graficznych.

WIZUALIZACJANadzorowany proces technologiczny jest wizualizowany na ekranie komputera w postaci ekranów synoptycznych. Tłem ekranu synoptycznego może być tak zwany podkład technologiczny (schemat, rysunek lub zdjęcie), ilustrujący przestrzenne rozmieszczenie kontrolowanych obiektów i czujników. Na takim tle umieszczone są dane z czujników pomiarowych w postaci wartości liczbowych wzbogaconych o inne informacje technologiczne. Liczba ekranów synoptycznych zależy od wielkości systemu i potrzeb wizualizacyjnych. Do przełączania ekranów synoptycznych służy menu główne, lub system odnośników - specjalnych obszarów na ekranach synoptycznych. Liczba ekranów oraz ich atrybuty ( nazwa, plik podkładu) może być modyfikowana.

ARCHIWIZACJA

RWTW-SK prowadzi archiwizację danych pomiarowych z określoną częstotliwością oraz rejestruje i pamięta zdarzenia istotne dla funkcjonowania systemu.
W plikach archiwalnych przechowywane są następujące parametry:

 • Wartość mierzona
 • Wartości granic alarmowania
 • Uwagi wpisywane przez operatora

Zarchiwizowane dane można przeglądać w formie tabel lub wykresów, sporządzać wydruki i raporty.

ALARMOWANIE

Alarmowanie polega na bieżącym informowaniu operatora o sytuacjach wymagających jego interwencji. Odbywa się poprzez:

 • Komunikaty zbiorcze w postaci okna alarmowego
 • Sygnalizację dźwiękową
 • Specjalne wyświetlanie obiektów DL (kolor alarmowy)

Zdolność wywoływania alarmów pomiarowych jest atrybutem czujników i może być modyfikowana przez administratora systemu.
Czujniki posiadają dwu-zakresowy system alarmowania. Pierwszy zakres - węższy, jest zakresem ostrzegawczym. Drugi - szerszy, jest zakresem alarmowym. Zakres ostrzegawczy jest wykorzystywany tylko do bieżącego nadzoru, podczas gdy przekroczenia zakresu alarmowego podlegają sygnalizacji zbiorczej i są uwzględniane w raportach.
Administrator może włączyć lub wyłączyć zbiorcze alarmowanie od punktów pomiarowych, a także włączać lub wyłączać aktywność sygnału akustycznego.
Wywołanie alarmu powoduje konieczność jego potwierdzenia przez obsługę systemu.
Wystąpienia sytuacji alarmowych oraz ich potwierdzenia są pamiętane w historii zdarzeń i alarmów.

WYDRUKI RAPORTOWE

Wykonywanie cyklicznych raportów z procesu technologicznego ułatwia system łatwego przygotowywania wzorów raportów. Punkty pomiarowe można łączyć w grupy (działy) w celu drukowania ich w oddzielnych tabelach. System umożliwia wydruki na drukarkach graficznych i tekstowych.

PARAMETRY PRACY SYSTEMU

Wiele właściwości systemu użytkownik o prawach administratora może zmieniać we własnym zakresie. W dowolnym czasie możliwe są modyfikacje: opisów położenia pomiarów, lokalizacji obiektów, wartości dopuszczalne, wartości alarmowania, częstotliwość archiwizacji, sposób wydruku itp.
Program posiada trójpoziomowy system kontroli dostępu do jego funkcji. Prawa użytkowników są chronione indywidualnymi hasłami.

INSTALACJA SYSTEMU

Ze względu na rozproszoną architekturę, system nie wymaga stosowania dużej szafy montażowej. Zamiast niej wiesza się na ścianie, w dogodnym miejscu, małą szafkę (40x40) z zasilaczem i centralnym wyłącznikiem sieciowym. Okablowanie, zredukowane do czterech przewodów (2x zasilanie, 2x komunikacja), prowadzone jest w prefabrykowanych korytkach kablowych.
Realizacja okablowania sieci czujników ( 8 czujników na sterownik) zależy od środowiska. Np. w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa (tempertatura pokojowa, wysoki standard czystości) stosujemy rozłączne gniazda telefoniczne (TSOCK/TPLUG) na ścianie i na urządzeniu, co umożliwia swobodne przemieszczanie urządzeń.

INSTALACJA CZUJNIKÓW (RCKiK)

Instalacja czujników temperatury w chłodniach i zamrażarkach w RCKiK wymaga specjalnego podejścia, uwzględniającego częste otwieranie urządzeń oraz przestrzenny rozkład temperatury.
Umieszczanie czujników w woreczkach z osoczem jest rozwiązaniem dość skutecznym, aczkolwiek mało praktycznym (urywanie się woreczków).
W zamian za to proponujemy umieszczenie czujnika w dolnej części zamrażarki (zazwyczaj obok czujnika termostatu) i unikanie niepotrzebnych alarmów, spowodowanych otwieraniem drzwi, poprzez określenie czasu zwłoki alarmowania (dla każdego czujnika indywidualnie) i/lub filtrowanie cyfrowe danych. Doświadczenia zebrane w trakcie eksploatacji naszych systemów potwierdzają praktyczne zalety tego rozwiązania.