RWTW-SK - Metoda przeprowadzania badań sprawdzających

System RWTW-SK zbudowany jest z zespołu czujników temperatury zainstalowanych w miejscach pomiaru nadzorowanych temperatur , połączonych siecią urządzeń przetwarzających i rejestrujących. Funkcjonalnie, możliwe jest wydzielenie pojedynczych torów pomiarowych , oraz przeprowadzenie ich sprawdzenia (walidacji) na drodze pomiarów pośrednich.
W systemie jako elementy przetwarzania wielkości fizycznej ( temperatury) na wielkość elektryczną (rezystancję) stosowane są czujniki platynowe PT100, których parametry zdefiniowane są przez normę EN60751 i jej polski odpowiednik PN-EN 650751+A2.
Norma określa zależności rezystancji czujników w funkcji temperatury, oraz graniczne odchyłki od tych charakterystyk, dopuszczalne dla dwóch zdefiniowanych klas czujników. Klasa A ma zastosowanie do pomiarów precyzyjnych, Klasa B do pomiarów przemysłowych. Materiał z których wykonywane są czujniki (drut platynowy) praktycznie nie podlega starzeniu się. Dla celów sprawdzenia przyjmuje się , że jakość czujników temperatury określona w procesie produkcji jest niezmienna.
Dokumentem formalnym jest ATEST FABRYCZNY - deklaracja zgodności z normą PN-EN 650751 +A2 dla danej klasy czujników, dotyczący konkretnej wyprodukowanej partii, zainstalowanej w systemie.
Dalsza część sprawdzenia dotyczy toru pomiarów i przetwarzania wielkości elektrycznej ( rezystancji czujnika PT100 na postać liczbową, podlegającą rejestracji, wizualizacji itp.). Sprawdzenia dokonuje się poprzez zastąpienie konkretnego czujnika PT100 jego symulatorem, zmianę parametrów tego symulatora ( odpowiednik zmiany temperatury), rejestrację tych zmian, a następnie ich matematyczną obróbkę w celu wyznaczenia niepewności pomiarów.
Jako symulator czujnika PT100 używane jest urządzenie z 4-przewodowym przyłączem, pozwalające wyeliminować wpływ przewodów przyłączeniowych na pomiary, o jakości symulacji (klasie przyrządu) potwierdzonej odpowiednim ŚWIADECTWEM UWIERZYTELNIENIA wydanym przez placówkę GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR.
Prace sprawdzające wykonywane są na obiekcie, i pozwalają w akceptowalnym czasie przeprowadzić kompleksowe badania systemu dla każdego punktu pomiarowego. Pomiary dokumentowane są stosownym protokołem walidacji pozwalającym na lokalizację i analizę zachowań systemu w czasie jego eksploatacji.

Przykładowy protokół sprawdzenia punktu pomiaru temperatury

Symbol
czujnika
Lokalizacja przyłącza czujnikaPCSD20
Nr
KanałzakresPrzeznaczenie
pomiaru
T01pomieszczenie : 5
urządzenie : Witryna chłodnicza TC 380/04 (-10 °C)
oznaczone : 11/5
61 -100..+100
[ ° C ]
Preparaty gotowe
Poprawna wartość zadana narastającoWartość
odczytana
[ °C ]
Poprawna wartość zadana malejąco Wartość odczytana [ °C ] Średnia wartość odczytana [ °C ] błąd bezwzględny [ °C ]błąd względem wartości zakresowej [%]
-100°C-99.9-100°C-99.9-99.9 0.100.05
-50°C-49.9-50°C-49.9-49.9 0.100.05
-20°C-19.9-20°C-19.9-19.9 0.100.05
-10°C-9.9-10°C-9.9-9.9 0.100.05
0°C0.10°C0.10.1 0.100.05
10°C9.910°C9.99.9 -0.100.05
20°C19.920°C19.919.9 -0.100.05
Pomiar wykonał:K.Jagiełło
Z dnia:01.04.2002
Wartość poprawną uzyskano przy wykorzystaniu symulatora różnicy temperatury produkcji ZELAP Wrocław , typ Sr-Pt-100, klasy 0,02 o numerzre fabrycznym 2/2002, Świadectwo uwierzytelnienia OUM nr. 471-W4-2002, zgodność z PN-EN 60751+A2